Hallituksen esitys STM/2022/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

HE 305/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Henna Vidén, Hallitussihteeri p.029 5163431
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset yliopistollisen sairaalan pääasiallisista tehtävistä, joilla täsmennettäisiin ja vahvistettaisiin yliopistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi nykyisin erikoissairaanhoitolaissa olevat säännökset sivuviroista ja -toimista yliopistollisessa sairaalassa, minkä johdosta esityksessä ehdotetaan samalla kumottavaksi vastaavat erikoissairaanhoitolain säännökset. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi järjestämislain 34 §:ää siten, että säännöksessä mainittaisiin myös Helsingin yliopisto. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi terveydenhuoltolain pykälää, joka koskee muulle terveydenhuollon toimintayksikölle kuin yliopistolliselle sairaalle maksettavaa valtion korvausta. Muutoksella päivitettäisiin terveydenhuoltolain säännös vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia rakenteita ja nykyisiä lakiteknisiä vaatimuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta
Vaikutukset
Muutoksella vahvistettaisiin yliopistollisten sairaaloiden toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uusissa rakenteissa. Esityksellä vastataan osittain eduskunnan lausumaan (EV 111/2021 vp) 8, jossa edellytettiin turvaamaan yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta. Esityksellä säädettäisiin nykytilaa selkeämmin yliopistollisten sairaaloiden nykyisistä tehtävistä ja yliopistojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vahvistaen yliopistollisten sairaaloiden toimintaedellytyksiä uudistuvassa palvelujärjestelmässä sekä turvaten sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yliopistollisissa sairaaloissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen