Hallituksen esitys STM/2022/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

HE 306/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Jenny Rintala, erityisasiantuntija p.029 5163421
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennettäisiin säätämällä työnantajan velvollisuudeksi erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan tarkkailuvelvollisuuden piiriin lisättäisiin työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä tarkennettaisiin säätämällä työntekijän ikääntyminen sekä työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että säännöksessä mainittaisiin raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Säännökseen lisättäisiin asetuksenantovaltuus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotus selkeyttää ja täsmentää jo nykyisin työnantajalle säädettyjä velvollisuuksia. Esityksestä ei siten arvioida aiheutuvan merkittäviä kustannuksia työnantajille. Esitettävillä muutoksilla voi olla myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Vaikutusten merkityksellisyys riippuisi siitä, missä määrin uudet säännökset vaikuttavat työnantajien toimintaan aikaisempaan verrattuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen