Hallituksen esitys STM/2022/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 301/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Aalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163125
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä muutettavaksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annettua lakia. Samalla tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annettu laki kumottaisiin. Esityksen mukaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot rekisteröitäisiin jatkossa samaan Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Tuomioistuinlaitosta koskeva sääntely säilyisi entisen sisältöisenä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksen taloudelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Esityksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä muutoksenhakulautakuntien toiminnassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen