Hallituksen esitys STM/2022/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 302/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia väliaikaisesti ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävät tutkimukset olisivat sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta korvattavia. Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin. Sääntelyn ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 30.12.2022.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.30.60 Esityksen arvioidaan lisäävän sairausvakuutuksen kustannuksia yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaa rokottamiskorvaukset kokonaan, mutta koronatesteistä sekä matkoista 67 prosenttia, joten valtion osuus kustannuksista olisi yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Vaikutus sairaanhoitomaksuun on vähäinen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen