Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2022/186

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuosina 2023 ja 2024

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. +358 295 162 300

Asia

Esitetään annettavaksi uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuosille 2023 ja 2024. Nykyisen asetuksen (1152/2021) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Asetus sisältää ehdotuksen kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta järjestelmän ylläpidosta vastaavan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien välillä järjestelmästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi sekä esityksen kuntien osuuksien tuloutusaikataulusta kunnille. Asetusehdotuksen mukaan Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi enintään 27 prosenttia asetuskauden tuloista. Maanmittauslaitos saa lisäksi asetuskautena kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi 902 533 euroa. Loppuosa tulokertymästä jaetaan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kesken siten, että Maanmittauslaitos saa tästä osuudesta 69 prosenttia ja kunnat 31 prosenttia.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Asetuksessa ehdotettu tulonjako vastaa osapuolille kiinteistötietojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Maanmittauslaitokselle aiheutuu kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpidosta ja kehittämisestä asetuskaudella noin 6,9 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Muista kiinteistötietojärjestelmän toimenpiteistä aiheutuu Maanmittauslaitokselle asetuskaudella noin 17,5 miljoonan euron kustannukset. Kiinteistörekisteriä pitäville kunnille aiheutuu kiinteistötietojärjestelmän toimenpiteistä noin 7,9 miljoonan euron kustannukset. Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 5 §:n nojalla suoritteista kertyvät maksut kirjataan Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentille 30.70.01, jolle on myönnetty nettomääräraha. Maanmittauslaitos tulouttaa kiinteistörekisteriä pitäville kunnille niiden osuudet maksutuloista asetuksen 4 §:n mukaisesti. Tämä kunnille tuloutettava osuus ei sisälly Maanmittauslaitoksen arvioituihin tuottoihin valtion talousarviossa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.