Sisäministeriön asetus SM/2022/98

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. +358 295 488 452

Asia

Esitetään annettavaksi uusi sisäministeriön asetus suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus vastaisi sisällöltään vuonna 2022 voimassa olevaa asetusta. Suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta säädetään suojelupoliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022 annetussa sisäministeriön asetuksessa (1174/2021). Turvallisuusselvitystoimintaan liittyvien kiinteämaksuisten julkisoikeudellisten suoritteiden ja niiden maksujen ehdotetaan olevan samat kuin vuonna 2022. Julkisoikeudellisin perustein määräytyvät maksut perustuvat valtion maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen. Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet hinnoiteltaisiin liiketaloudellisin perustein, ja niitä olisivat sopimuksen perusteella tehtävät asiantuntija- ja konsultointipalvelut. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2023 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Maksullisen toiminnan tuotot kokonaisuudessaan arvioidaan noin 8,4 miljoonaksi euroksi. Turvallisuusselvityksistä arvioidaan kertyvän tuottoja noin 8,38 miljoonaa euroa. Liiketaloudellisista suoritteista arvioidaan kertyvän tuottoa 25 000 euroa. Koko maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusarvio vuodelle 2023 on 100,05 prosenttia.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.