Valtioneuvoston asetus STM/2022/222

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Asiantuntija, esittelijä Emmi Vettenranta, p. +35 8295163772

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta. Sairaankuljetuksen korvaustaksa ehdotetaan pidettäväksi korotetulla tasolla sairaankuljetuksen kustannusten ollen edelleen kohonneella tasolla sairaankuljetuksen kustannusindeksin mukaisesti. Korvaustaksa perustuisi sairaankuljetuksen kustannusindeksin muutokseen maaliskuun 2021 ja syyskuun 2022 välillä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 ja olemaan voimassa vuoden 2023 loppuun.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Sairaankuljetuksen korvaustaksan väliaikaisen 5,3 prosentin korottamisen jatkaminen lisäisi sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja arviolta 6,2 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus on 4,2 miljoonaa euroa. Menon lisäys sisältyy Kansaneläkelaitoksen arvioimaan matkakustannusten korvausten kasvuun, joten ehdotus ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Ehdotettu muutos lisää valtion rahoitusosuutta sairausvakuutusmenoista seuraavasti: Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista mom. 33.30.60 lisäystä 4,2 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.