Valtioneuvoston asetus STM/2022/241

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

1. Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 2. Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Joni Rehunen, p. +358 295 163 435

Asia

Ehdotettavissa valtioneuvoston asetuksissa esitetään tehtäväksi muutosturvarahan toimeenpanon edellyttämät muutokset, jotka koskevat muutosturvarahan suuruuden määrittelyä ja muutosturvarahan hakemista ja sen yhteydessä annettavia selvityksiä. Asetukset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla säädettäisiin tarkemmin muutosturvarahan toimeenpanoon liittyvistä yksityiskohdista, joista on säädetty muutoin työttömyysturvalaissa. Ehdotetulla muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.