Vuokrasopimus PLM/2022/87

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen hallintosopimuksen tekeminen koskien Jyväskylässä olevaa aluerakentamishanketta ja vuokrasopimusta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyrki Rihu, p. 029 5140029

Asia

Rakennushanke koskee ilmavoimien käyttöön rakennettavaa uutta lentoliikennealuetta Jyväskylän kaupungissa. Alueen vuokraaminen perustuu Ilmasotakoulun toimintaedellytysten tukemiseen ja ilmaoperaatioiden tukeutumiskyvyn parantamiseen Tikkakoskella. Hankkeessa tukeutumiskykyä parannetaan vastaamaan joukko-osastolle asetettuja tukeutumisvaatimuksia. Hanke tuottaa puolustusselonteon edellyttämää ennaltaehkäisevää pidäkettä ja tarjoaa erinomaisen alustan lentokoulutuksen lisäksi lentotukikohtien suojajoukkojen koulutukselle todenmukaisessa ympäristössä. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 22.06.2022 Puolustuskiinteistöjen kanssa tukeutumisaluehanketta PKI3271 koskevan ehdollisen hallintosopimuksen, jäljempänä vuokrasopimuksen muutosliitteen (41281-1). Päätöksen rakentamisen toteuttamisesta tekee Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 9.11.2021. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.10.2023 ja vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika alkaisi 1.11.2023.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Toiminnalliset: Hankkeessa toteutetaan tukeutumisalueen toimivuuden kannalta minimivaatimukset täyttävä kokonaisuus. Hankkeen vaatimukset on yhteen sovitettu myös tukikohdan aluetta sivuavan valtatie 4:n parantamishankkeen kanssa. Tukeutumisalueen ja nousutieyhteyden toteuttaminen parantaa merkittävästi sekä hävittäjien harjoitus- että ja operatiivista lentotoimintaa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan operatiivisen ja harjoituslentotoiminnan edellyttämiä seisontatasoja ja rullausteitä sekä yhteys lentoaseman asematasolle ja toiminnan ja lentoturvallisuuden edellyttämää turvarakentamista, kuten alueiden aitausta. Hankkeessa rakennettavien uusien rullaus-ja yhdysteiden sekä liittymien yhteenlaskettu laajuus on noin 125 000 m2. Rakennettavasta pinta-alasta on kestopäällystettyä noin 65 000 m2 ja muita aluetöitä noin 60 000 m2. Taloudelliset: Alueilla ei ole entuudestaan voimassa olevia vuokrasopimuksia tai nykyisiä vastikkeita. Hankkeen tavoitehinta-arvio sisältäen suunnittelunaikaisen kustannusnousun, rakennusaikaiset korot ja omistajan yleiskulut on 17 360 000 € (sis. alv:n osuuden 3 360 000 €, Jyväskylän hintataso 4/2022). Hankkeen valmistuttua 31.10.2023 kohteen kokonaisvuokrakustannukset, sisältäen erilliskorvaukset, tulevat olemaan yhteensä 1 232 496 €/v (sis. alv osuuden 238 548 €/v) joka tarkoittaa 0,82 €/m2/kk (sis. alv). Hankkeen toteuttaminen edellyttää hankkeeseen sisältyvien maa-alueiden hankintaa. Maa-alueiden ostohinta huomioidaan vuokrakäsikirjan mukaisesti osana investointia, jolloin maanhankinta sisältyy hankkeesta tehtävään kokonaisvuokrasopimukseen. Hankkeeseen kohdistuu 75 % jäännösarvovastuu 10 vuoden tarkasteluajalle, eli sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli kohteesta luovuttaisiin ennen 30.10.2034.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.