Valtiovarainministeriön asetus VM/2022/279

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2023

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander, p. +358 295 530 006

Asia

Asetusehdotus sisältää valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla annettavan asetuksen Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetusehdotusta on muutettu siten, että Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden alikatteellisuutta on pyritty vähentämään hinnoittelemalla valmisaineistojen luovuttaminen. Tilastokeskuksen koko maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2021 on ollut 82 prosenttia. Vuonna 2022 kustannusvastaavuuden arvioidaan nousevan 85 prosenttiin ja vuoden 2023 ennuste on 81 prosenttia ilman hintatukea ja 88 prosenttia hintatuettuna. Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden osuus on ollut merkittävästi alikatteinen. Vuonna 2021 tutkijapalveluiden kustannusvastaavuus oli 31 prosenttia. Tutkijapalveluiden kustannusvastaavuus nousee vuonna 2022 (arvio) 36 prosenttiin ja vuonna 2023 45 prosenttiin ilman hintatukea. Tilastokeskuksen arvion mukaan hintatuen kanssa kustannusvastaavuus nousee vuonna 2023 62 prosenttiin. Ehdotuksessa valtion maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita olisivat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna; neuvonta ja vähäiset tietopalvelut, Tilastokirjaston lainauspalvelut, kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoiteltaisiin joko valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein tai ne olisivat valtion maksuperustelain 6 §:n mukaan joko kiinteästi hinnoiteltuja julkisoikeudellisia suoritteita tai alennetun omakustannusarvon mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2023 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka. Valtion maksuasetuksen perusteita tarkastellaan edelleen vuoden 2023 aikana.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Tutkijapalveluiden kustannusvastaavuus on ilman hintatukea vuonna 2022 36 prosenttia ja se nousee 45 prosenttiin vuonna 2023.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.