Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 148/2022 vp; EV 189/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 148/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150078
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan työelämän asioissa yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla vuoden 2024 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdenvertaisuuslain muuttamisesta, lain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, lain yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen