Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 148/2022 vp; EV 189/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 148/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jasmiina Jokinen, p. 029 5150078

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan työelämän asioissa yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdenvertaisuuslain muuttamisesta, lain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, lain yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.