Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.12.2022 14.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2022 vp; EV 195/2022 vp)

HE 147/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150142
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
 2. Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen
 3. Laki liikesalaisuuslain 5 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 5 § i lagen om företagshemligheter
 5. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet
 7. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 7 kap. 8 och 9 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 9. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen
 11. Laki sijoituspalvelulain 6 b luvun 13 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 6 b kap. 13 § i lagen om investeringstjänster
 13. Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen
 15. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument
 17. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 9 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 22 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 19. Laki sijoitusrahastolain 27 luvun 7 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 27 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder
 21. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 kap. 22 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet