Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta

U 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Niina Etelävuori, p. +35 8295047022

Asia

Komissio antoi 7.11.2022 asetusehdotuksen lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on harmonisoida ja parantaa lyhytaikaisten vuokramajoituspalveluiden tiedon luomisen ja jakamisen puitteita EU:ssa sekä parantaa lyhytaikaisen majoitustoiminnan sektorin läpinäkyvyyttä. Verkkoalustoille tulisi velvollisuus jakaa tietoa viranomaisille. Jos jäsenvaltiossa on käytössä majoituskohteita koskeva rekisteröintimenettely, tulee rekisteröintimenettelyn olla asetuksen vaatimusten mukainen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksessa kuvattu rekisteröintimenettely tulee ottaa käyttöön, jos viranomaiset haluavat saada verkkoalustoilta lyhytaikaista vuokramajoitustoimintaa koskevia tietoja. Suomessa tällaista lyhytaikaista vuokramajoitustoimintaa koskevaa rekisteröintimenettelyä ei ole käytössä, joten nykytilanteessa asetus ei vaikuttaisi Suomessa tapahtuvaan lyhytaikaiseen vuokramajoitustoimintaan. Jos Suomessa otetaan tulevaisuudessa käyttöön rekisteröintimenettely mainittua toimintaa varten, tulee sen olla asetusehdotuksen mukainen. TALOUDELLISET: Ehdotuksen mukaisen rekisteröintimenettelyn käyttöönotto synnyttäisi viranomaisille kertamaksuna yhteensä 6,6 miljoonaa rekisteröintijärjestelmän ja tietojen jakamiseen tarkoitetun kansallisen digitaalisen yhteyspisteen perustamisesta sekä asetuksen edellyttämän IT-infrastruktuurin kehittämisestä. Järjestelmän ylläpitämisestä syntyisi kansallisille viranomaisille myös toistuvia kustannuksia. Rekisteröintimenettely synnyttäisi majoittajille kertaluontoisen kustannuksen, mutta vähentäisi kokonaisuudessaan majoittajien hallinnollista taakkaa. Myös verkkoalustoille tulisi säästöjä, kun dataa olisi helpompi jakaa viranomaisten kanssa, mutta alkuun verkkosivujen muokkaamisesta muodostuisi kustannuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.