Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/271

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksien (EU) 260/2012 ja (EU) 2021/1230 täydentämisestä koskien euromääräisiä pikamaksuja

U 91/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, p. +35 8295530254

Asia

Euroopan komissio on antanut 26.10.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täydentämään asetuksia (EU) 260/2012 ja (EU) 2021/1230 koskien euromääräisiä pikamaksuja. Valtioneuvoston kirjelmä koskisi tätä kokonaisuutta. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää pikamaksamisen käyttöönottoa Euroopan unionissa. Ehdotus sisältää uusia säännöksiä koskien euromääräisten pikatilisiirtojen lähettämistä ja vastaanottamista, niiden hinnoittelua, vertailupalvelua maksunsaajan nimen ja maksutilitunnisteen välillä sekä yhdenmukaista tapaa EU-pakotelistojen tarkistukseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksen kokonaisvaikutus on positiivinen, koska sen kertaluonteiset, lähinnä maksupalveluntarjoajille tulevat, toimeenpanokustannukset ovat kohtuulliset, kun taas jatkuvan luonteiset suuremmat hyödyt tulevat useille maksamisen sidosryhmille. Näitä sidosryhmiä ovat mm. kuluttajat, yritykset, kauppiaat ja julkishallinnot sekä myös finanssiteknologiayritykset ja maksupalveluntarjoajat. Asetusehdotuksen hyödyt ja kustannukset riippuvat viime kädessä kuluttajien, kauppiaiden ja yritysten mahdollisista toimintatapamuutoksista eli mm. siitä, missä määrin ne ottavat tulevaisuudessa käyttöönsä pikatilisiirtopohjaisia maksutapoja korttimaksujen sijaan eri maksutilanteissa kuten kaupan maksupäätteillä ja verkkokaupassa. Tässä on keskeistä, saavatko maksupalveluntarjoajat tuotua markkinoille riittävän hyviä ja kiinnostavia pikamaksamisratkaisuja, jotka saavuttavat riittävän suuren käyttäjäkunnan. Asetusehdotuksen maksupalveluntarjoajilta edellyttämillä pikatilisiirtojen vastaanotto- ja lähettämisvalmiuksilla luodaan joka tapauksessa pohja tällaisten maksamisratkaisujen aikaansaamiselle. Asetusehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaistoimintaan. Asetusehdotuksella täydennetään SEPA- ja rajat ylittävistä euromaksuista annettuja asetuksia, joissa toimivaltaisena viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.