Valtioneuvoston asetus VM/2022/253

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. +358 295 530 248

Asia

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1375/2021) 1 §:n 1 momenttia muutettaisiin EU:n yhteisen polttoöljyn merkintäaineen vaihtumisen takia. EU:n yhteisen merkintäaineen käyttämisestä säädetään kaasuöljyn ja lentopetrolin merkitsemisestä veron määräämiseksi annetussa neuvoston direktiivissä 95/60/EY. Sen nojalla annettavassa täytäntöönpanopäätöksessä säädetään tarkemmin käytettävästä aineesta. Komissio antoi 17 päivänä tammikuuta 2022 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/197 uudesta EU:n yhteisestä merkintäaineesta. Päätöksessä säädetään siirtymäajasta, joka on enintään 24 kuukautta komission päätöksen antamisesta. Polttoöljy tulee luovuttaa kulutukseen uudella merkintäaineella merkittynä 18.1.2024 alkaen. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023. Kevyen polttoöljyn voisi vaihtoehtoisesti tehdä tunnistettavaksi tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 1 §:n 1 momentin mukaisesti 1 päivän lokakuuta 2023 ja 17 päivän tammikuuta 2024 välisenä aikana.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettu muutos edellyttää Tullilaboratorion mukaan uuden analysointilaitteen hankintaa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.