Talousarvion hyväksyminen TEM/2022/221

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Mirjami Tanner, p. +35 8295047167

Asia

Ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministeriö saa vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston (rahasto) talousarvion vuodelle 2023 liitteenä olevan rahaston ehdotuksen mukaisesti. Rahasto muodostuu kahdesta erillisvarallisuudesta: Varautumisrahasto ja Ydinjätteen – ja turvallisuustutkimuksen erillisyysvarallisuuden tutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain erillisrahastojen hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain (990/1987) perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttaa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2023 olisivat talousarvioehdotuksen mukaan erillisrahastojen osalta yhteensä 1 234 452 euroa. Hallintokuluissa on arvioitu laskua vuoden 2022 talousarvioon nähden. Laskua aiheuttavat varainhoitopalkkion ja raportointipalveluiden aleneminen sekä kansallisen arvioinnin poistuminen. Varautumisrahaston tase tilikauden 2021 päättyessä oli noin 2 676 miljoonaa euroa ja tilikauden tuottojäämä noin 38,3 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksesta on pyydetty Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (161/2004) 9 § 1 momentin mukaisesti lausunnot niiltä ydinenergialaissa tarkoitetuilta jätehuoltovelvollisilta, joilla on oikeus saada Varautumisrahastosta ydinenergialain tarkoittamaa lainaa (Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy). Samalla on pyydetty hallintolain (434/2003) 34 §:n nojalla lausunnot rahastoon kuuluvien Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston talousarvio-osista Fortum Power and Heat Oy:ltä, Teollisuuden Voima Oyj:ltä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa talousarvioehdotukseen.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.