Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/138

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 146/2022 vp; EV 197/2022 vp)

HE 146/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, p. +358 295 150 039

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av aktiebolagslagen
 3. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
 5. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
 7. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
 9. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 11. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
 13. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 15. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 20 ja 21 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 2 kap. 20 och 21 § i lagen om handel med finansiella instrument
 17. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 2 kap. 6 och 7 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 19. Laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster
 21. Laki maksulaitoslain 46 ja 47 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 46 och 47 § i lagen om betalningsinstitut
 23. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 25. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 6 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
 27. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 4 kap. 5 och 6 § i kreditinstitutslagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.