Hallituksen esitys VM/2023/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/2022 vp) täydentämisestä

HE 326/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä kertakorvauksen maksamista koskevilla säännöksillä. Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan jälkikäteen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella hyvinvointialuekohtaisella kertakorvauksella. Esityksen mukaan kertakorvauksesta maksettaisiin koko maan tasolla 150 miljoonaa euroa etukäteen huhtikuussa tai viimeistään toukokuussa 2023. Tämä määrä kohdennettaisiin kuntien vuoden 2022 palveluluokkakohtaisten tilipäätösennakkotietojen perusteella arvioidun kertakorvauksen alueittaisen jakautumisen suhteessa. Kertakorvaus tarkistetaan kuntien vuoden 2022 lopullisten tilinpäätöstietojen mukaiseksi tekemällä hyvinvointialueen rahoitukseen erillinen lisäys tai erillinen vähennys tammikuussa 2024. Tarkistuksessa otettaisiin huomioon myös hyvinvointialueelle etukäteen maksettu korvaus ja mahdollinen vuoden 2023 aikana maksettu lisärahoitus. Ehdotettu sääntely on tarkoitettu tulevan voimaan keväällä 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/2022 vp) täydentämisestä (RV)
Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on estää sitä, että alueet joutuisivat lyhyen aikavälin rahoituskapeikkojen vuoksi sopeuttamaan toimintojaan pidemmän aikavälin toiminnan näkökulmasta epätarkoituksenmukaisesti. Esityksellä pyritään parantamaan hyvinvointialueiden edellytyksiä selviytyä tehtäviensä rahoituksesta vuoden 2023 aikana ilman, että ne joutuvat turvautumaan lyhytaikaiseen lainanottoon, sekä vähentämään lainanotosta hyvinvointialueille aiheutuvia korkokuluja. Aluekohtainen arvio kertakorvauksen jakaantumisesta on mahdollista tehdä vasta maaliskuun 2023 alussa kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Ennakkomaksu 150 milj. euroa otetaan huomioon valtion vuoden 2023 1. lisätalousarviossa. Vastaavasti määrärahatarve pienenee vuonna 2024.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen