Eduskunnan kirjelmä UM/2023/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta pohjoismaisista rajaesteistä EK 65/2022 vp – VNS 11/2022 vp

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Ann-Sofie Stude, p. 029 5350531

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon pohjoismaisista rajaesteistä (VNS 11/2022 vp). Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 14/2022 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 65/2022 vp) hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta pohjoismaisista rajaesteistä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.