Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 301/2022 vp; EV 308/2022 vp)

HE 301/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Aalto, p. 029 5163125

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, lain työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, lain sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, lain tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja lain liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.