Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2022 vp; EV 331/2022 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 186/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tiina Pullola, p. 029 5162108

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa eläinten teurastusta koskevan sääntelyn kansainvälisen oikeustilan kehitystä, raportoi siitä valiokunnalle ensi vaalikauden loppuun mennessä ja tarvittaessa laatii siitä johtuvat muutosesitykset.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.