Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 291/2022 vp; EV 290/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 291/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, liikenneneuvos Saara Reinimäki, p. 029 5342087

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee kokonaisarvioinnin niistä lainsäädännöllisistä, teknisistä ja esimerkiksi tiedottamista, valvontaa tai ajo-opetusta koskevista keinoista, joilla voidaan parantaa tiealueella työskentelyn ja liikenneonnettomuustilanteiden hoitamisen turvallisuutta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvolain muuttamisesta, lain ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 52 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.