Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä (HE 220/2021 vp; HE 231/2022 vp; EV 287/2022 vp)

HE 220/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja, liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 029 5342304

Asia

Eduskunnan vastaukseen sisältyvää lakia lannoitevalmistelain 2 §:n muuttamisesta ei voida vahvistaa, koska lannoitevalmistelaki on kumottu eduskunnan 21 päivänä kesäkuuta 2022 hyväksymällä lannoitelailla (711/2022).

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti jättää vahvistamatta lannoitevalmistelain 2 §:n muuttamisesta annetun lain, vahvistaa muut liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
 2. Lag om transport av farliga ämnen
 3. Laki ajokorttilain 65 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 65 § i körkortslagen
 5. Laki ampuma-aselain 106 b §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 106 b § i skjutvapenlagen
 7. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
 9. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 21 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
 11. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 3 § i lagen om växtskyddsmedel
 13. Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 5 § i kemikalielagen
 15. Laki konttilain 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 1 § i containerlagen
 17. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
 19. Laki lannoitevalmistelain 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 § i lagen om gödselfabrikat
 21. Laki painelaitelain 1 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 1 § i lagen om tryckbärande anordningar
 23. Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 4 § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
 25. Laki rautatiekuljetuslain 9 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 9 § i järnvägstransportlagen
 27. Laki rikoslain 44 luvun 13 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 44 kap. 13 § i strafflagen
 29. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 3 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
 31. Laki säteilylain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av strålsäkerhetslagen
 33. Laki tieliikennelain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av vägtrafiklagen
 35. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
 37. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 39. Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 21 § i säkerhetsutredningslagen
 41. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
 43. muistio
 44. kirjelmäehdotus
 45. förslag till skrivelse

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.