Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 207/2022 vp; EV 332/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 207/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, p. +35 8295048263

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa TE-uudistusta ja raportoi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2026 mennessä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden lähipalveluiden toteutumisesta. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää osana julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämisen toimeenpanoa toimenpiteet, joilla mahdollistetaan henkilöstöpalveluyrityksille osaajien etsiminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen julkisten työvoimapalvelujen työttömille työnhakijoille.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää liitteinä 7-8 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023, liitteinä 9-90 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025 ja liitteinä 91-92 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2034 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä
 2. Lag om ordnande av arbetskraftsservice
 3. Laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä
 4. Lag om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen
 5. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
 7. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta
 8. Lag om införande av lagen om ordnande av arbetskraftsservice och vissa andra lagar som har samband med den
 9. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
 11. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 13. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 14. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 15. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 17. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
 19. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av utlänningslagen
 21. Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter
 23. Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
 25. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om främjande av integration
 27. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021—2028 annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021—2028
 29. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
 31. Laki palkkaturvalain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lönegarantilagen
 33. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
 35. Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 4 § i lagen om Jobbkanalen Ab
 37. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
 39. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 40. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 41. Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
 43. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
 45. Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
 47. Laki työsopimuslain muuttamisesta
 48. Lag om ändring av arbetsavtalslagen
 49. Laki merityösopimuslain muuttamisesta
 50. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
 51. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 a ja 37 a §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 3 a och 37 a § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
 53. Laki valtion virkamieslain 5 a ja 9 c §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 5 a och 9 c § i statstjänstemannalagen
 55. Laki yhteistoimintalain muuttamisesta
 56. Lag om ändring av samarbetslagen
 57. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden
 59. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 24 ja 25 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 24 och 25 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 61. Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
 63. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
 64. Lag om ändring av lagen om utkomststöd
 65. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 67. Laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 35 § i folkpensionslagen
 69. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 8 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen
 71. Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen
 73. Laki sosiaalihuoltolain 35 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 35 § i socialvårdslagen
 75. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd
 77. Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
 79. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
 81. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
 83. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 85. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 86. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
 87. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n muuttamisesta
 88. Lag om ändring av 47 kap. 6 § i strafflagen
 89. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 4 a § i straffregisterlagen
 91. Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 4 a § i straffregisterlagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.