Valtioneuvoston asetus TEM/2023/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Marko Laiho, p. +35 8295064215

Asia

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua valtioneuvoston asetusta (1373/2018) esitetään muutettavaksi siten, että jätelakiin perustuvat jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien hyväksymiseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen koordinointi- ja kehittämistehtävät keskitettäisiin Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Samoin esitetään, että asetuksen 14 §:ään lisättäisiin viittaus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023-2025 annettuun valtioneuvoston asetukseen. Esitetään myös, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaisi kuljetustukeen liittyvät tehtävät myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Lisäksi esitetään, että kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman alueelliseen toimeenpanoon liittyvät koordinointi-, seuranta- ja edistämistehtävät keskitettäisiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen siten, että se hoitaisi nämä tehtävät kaikkien ELY-keskusten alueilla. Esitetään myös, että toimivalta ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimeenpanon edistämiseen liittyvien avustusten myöntämisessä keskitettäisiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 5 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hoitaa tehtäviä useamman kuin yhden keskuksen toimialueella, jos toimialueen laajentamisella voidaan tehostaa keskusten toimintaa ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavarojen käyttöä tai parantaa palvelujen saatavuutta. Vastuualueiden sijoittumisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin ja keskusten toimialueen laajentamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Jätelakia koskeva muutos selkeyttäisi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen roolia jätehuoltorekisteriin liittyvissä tehtävissä, sujuvoittaisi Suomeen sijoittautuneiden jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyä ja niiden valvontaa eri ELY-keskuksissa sekä edistäisi ELY-keskusten yhtenäisiä tulkintoja ja käytäntöjä jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymisessä ja valvonnassa. Alueellista kuljetustukea koskeva viittaus sekä lisäys siitä, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa kuljetustukeen liittyvät tehtävät myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, ovat tek-nisiä muutoksia, eikä niistä seuraa arvioitavia vaikutuksia. Ilmastotehtävien keskittämisellä turvattaisiin kansallisten suunnitelmien tehokas toimeenpano alueilla sekä tehostettaisiin ELY-keskusten toimintaa ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavaro-jen käyttöä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.