Valtioneuvoston asetus TEM/2023/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvosto asetus yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain ja uskonnonvapauslain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyri Oksanen, p. +35 8295047123

Asia

Asetuksella säädettäisiin lakien voimaantulosäännösten mukaisesti yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain 498/2016 ja uskonnonvapauslain muuttamisesta annetun lain 499/2016 voimaantulosta, jälkimmäisen osalta siltä osin kuin kyse on 18 §:n 2 momentin ja 19 §:n 2 momentin säännöksistä hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan ilmoittamisesta rekisteröitäväksi sekä 18 §:n 3 momentin ja 19 §:n 3 momentin säännöksistä muiden rekisteriin ilmoitettujen hallituksen jäsenten velvollisuudesta allekirjoittaa rekisteri-ilmoitus. Yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on muutettu siten, että yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisestä aatteellisen yhdistyksen puolesta ovat vastuussa yhdistysrekisteriin ilmoitetut hallituksen täysivaltaiset jäsenet, ei vain puheenjohtaja. Lakien säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023. Lakien voimaantulolle ei ole tietojärjestelmien tekniseen toteutukseen liittyviä tai muitakaan esteitä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023. Samaan kokonaisuuteen liittyen on aikaisemmin annettu valtioneuvoston asetus 977/2019 koskien muun ohessa yhdistyslain muuttamisesta annetun lain (497/2016) voimaantuloa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain ja uskonnonvapauslain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Vaikutukset

Asetus helpottaa jossain määrin uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri-ilmoitusten tekemistä. Aatteellisen yhdistyksen rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa kaikki yhdistysrekisteriin ilmoitetut hallituksen täysivaltaiset jäsenet.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.