Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 244/2022 vp; EV 320/2022 vp)

HE 244/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyri Oksanen, p. +35 8295047123

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää liitteinä 9–10 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026 ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023 kuitenkin niin, että liitteinä 7–8 olevan lain 19 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Kaupparekisterilaki
 2. Handelsregisterlag
 3. Elinkeinotoimintalaki
 4. Näringsverksamhetslag
 5. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 5 § i lagen om tillhandahållande av tjänster
 7. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
 9. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
 11. Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 3 kap. 9 § i bokföringslagen
 13. Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 4 § i lagen om sociala företag
 15. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 3 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
 17. Laki yhteistoimintalain 2 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 2 § i samarbetslagen
 19. Laki kaivoslain 31 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 31 § i gruvlagen
 21. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
 23. Laki osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n ja 20 luvun 4 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 2 kap. 8 § och 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen
 25. Laki osuuskuntalain 2 luvun 8 §:n ja 23 luvun 4 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 2 kap. 8 § och 23 kap. 4 § i lagen om andelslag
 27. Laki asunto-osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n ja 22 luvun 4 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 12 kap. 7 § och 22 kap. 4 § i lagen om bostadsaktiebolag
 29. Laki eurooppayhtiölain 2 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 2 § i lagen om europabolag
 31. Laki eurooppaosuuskuntalain 2 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 2 § i lagen om europaandelslag
 33. Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 2 § i lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 35. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
 37. Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 27 § i företagsinteckningslagen
 39. Laki prokuralain 1 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 1 § i prokuralagen
 41. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 1 kap. 4 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
 43. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
 45. Laki arpajaislain 28 ja 56 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 28 och 56 § i lotterilagen
 47. Laki viihdelaitelain 3 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 3 § i lagen om förströelseanordningar
 49. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
 50. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
 51. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 ja 52 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 18 och 52 § i lagen om beskattningsförfarande
 53. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 luvun 9 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 18 kap. 9 § i kreditinstitutslagen
 55. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 23 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
 57. Laki säästöpankkilain 120 a §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 120 a § i sparbankslagen
 59. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 18 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 61. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 8 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
 63. Laki sijoituspalvelulain 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 14 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster
 65. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
 67. Laki sijoitusrahastolain 25 luvun 4 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 25 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder
 69. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 9 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
 71. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6 luvun muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 6 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 73. Laki kiinteistörahastolain 12 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 12 § i lagen om fastighetsfonder
 75. Laki liikenteen palveluista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 14 § i lagen om transportservice
 77. Laki merilain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 5 kap. 3 § i sjölagen
 79. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 2 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen
 81. Laki vakuutusyhdistyslain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar
 83. Laki alkoholilain 12 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 12 § i alkohollagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.