Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 217/2022 vp; EV 305/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 217/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Joni Korpinen, p. 029 5150012

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja arvioi mahdolliset yhteydenpidon rajoittamisen valvontaan liittyvät lainsäädännön muutostarpeet ja tuo tarvittaessa asiaa koskevat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ylimääräisen tiedon käyttämistä koskevien muutosten vaikutuksia ja kohdentumista vakavuusasteeltaan erilaisiin rikoksiin ja tarvittaessa tarkastelee sääntelyn muutostarpeita. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja arvioi ampuma-aserikoksen lisäämistä rikoksiin, joiden selvittämisessä ylimääräistä tietoa voidaan käyttää ja tuo selvityksen perusteella tarvittavat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja arvioi, onko jälkikäteen ilmoitettavan paikkaan kohdistuvan etsinnän kaltaiselle sääntelylle tarvetta erityisesti vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan näkökulmasta ja tuo selvityksen perusteella tarvittavat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki pakkokeinolain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen
 3. Laki esitutkintalain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av förundersökningslagen
 5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 ja 24 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 17 kap. 12 och 24 § i rättegångsbalken
 7. Laki tutkintavankeuslain 9 luvun 2 ja 5 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 9 kap. 2 och 5 § i häktningslagen
 9. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 7 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
 11. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
 13. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 16 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
 15. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 13 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
 17. Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 19 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 kap. 19 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
 19. Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 31 ja 58 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 31 och 58 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
 21. Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
 23. Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 23 § i lagen om Åklagarmyndigheten
 25. Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain 25 §:n 4 momentin kumoamisesta
 26. Lag om upphävande av 25 § 4 mom. i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.