Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi (HE 98/2022 vp; EV 304/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 98/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Sami Demirbas, p. 029 5150233

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että avoimuusrekisterilain soveltamisalaa eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaan vaikuttamistoimintaan seurataan ja kokemusten perusteella arvioidaan soveltamisalan laajentamista muille hallinnon tasoille kohdistuvaan vaikuttamistoimintaan. 2. Eduskunta edellyttää, että avoimuusrekisterilain toimivuutta ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan laaja-alaisesti ja kattavasti kiinnittäen huomiota muun muassa ilmoitusvelvollisuuteen ja sen rajauksiin, ilmoitettaviin tietoihin ja ilmoitusmenettelyyn sekä sanktiojärjestelmään. Myös sääntelyn vaikutuksia kansalaisyhteiskunnan ja yritysten yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vaikuttamistoimintaan tulee seurata.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa avoimuusrekisterilain ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 kuitenkin siten, että lain 11 § tulee voimaan jo 1 päivänä huhtikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.