Valtioneuvoston asetus VM/2023/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvien sähköyhtiöille väliaikaisesti myönnettävien valtiontakausten keskeisistä ehdoista

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Helka Kärkkäinen, p. +35 8295530417

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvien sähköyhtiöille väliaikaisesti myönnettävien valtiontakausten keskeisistä ehdoista. Asetuksella säännellään sähkön vähittäismyyntiä harjoittavien yhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaiseen turvaamiseen tarkoitettujen valtiontakausten keskeisiä ehtoja. Valtioneuvoston asetuksenantovaltuus perustuu sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annettuun lakiin (276/2023). Valtio velvoittaa lailla sähkön vähittäismyyntiä Suomessa harjoittavia yhtiöitä myöntämään maksuaikajoustoja sähkön loppukäyttäjille sähköenergialaskujen maksamista varten. Takausohjelman puitteissa Suomen valtio voi myöntää omavelkaisia takauksia Suomessa sähkön vähittäismyyntiä harjoittaville yhtiöille sähkölaskusaatavien maksuaikojen pidentämisestä syntyvän likviditeettivajeen kattamiseksi. Valtiontakauksilla pyritään tukemaan sähkön vähittäismyyntiä harjoittavia yhtiöitä, joille aiheutuu maksuaikapidennysten johdosta maksuvalmiusvajetta. Asetuksen tavoitteena on tarkentaa maksuaikojen pidentämisestä johtuvan sähköyhtiöiden maksuvalmiusvajeen kattamiseksi myönnettävien valtiontakausten keskeisiä ehtoja ja hakumenettelyssä Valtiokonttorille toimitettavia tietoja. Valtioneuvoston asetuksella säädetään enimmäismäärästä, valtiontakauksen enimmäisosuudesta, sähköyhtiön maksuvalmiusvajeen määrittämisestä ja muista enimmäismäärän arviointiin liittyvistä seikoista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään muista rahoitusjärjestelyssä noudatettavista vähimmäisehdoista ja vastavakuusvaatimuksista. Sähköyhtiö on velvollinen suorittamaan takausmaksun, jonka määrästä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain mukaan yksittäiset takauspäätökset tekee Valtiokonttori. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.3.2023. Asetus esitetään olevan voimassa sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annetun lain (276/2023) voimassaoloajan mukaisesti 31.12.2023 saakka siten, että asetusta sovellettaisiin lain mukaisiin valtiontakauksiin myös asetuksen voimassaolon päätyttyä vastaavalla tavalla kuin lain 15 § 2 momentin mukaisesti säädetään lain soveltamisesta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sähköenergialaskujen maksuajan pidentämiseen liittyvien sähköyhtiöille väliaikaisesti myönnettävien valtiontakausten keskeisistä ehdoista

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Valtiontakauksia voidaan myöntää sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annetussa laissa (276/2023) annetun valtuuden mukaisesti pääoma-arvoltaan enintään 600 miljoonaa euroa. Takausvastuu voi olla aina enintään 90 prosenttia taattavan lainan kulloinkin voimassa olevan pääoman määrästä. Asetuksella säänneltävien takausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttavat loppukäyttäjien hakemien maksuaikapidennysten määrä. Hakemusten määrään voi vaikuttaa esimerkiksi sähkömarkkinoiden tilanteen kehitys. Myönnettäviin valtiontakauksiin sisältyy luottotappioriski. Sähköyhtiöillä on lakiin perustuva velvoite myöntää maksuaikojen pidennyksiä kaikille loppukäyttäjille riippumatta näiden maksukyvystä. Lain asettamasta maksuaikojen pidentämiseen liittyvästä velvoitteesta voi aiheutua luottotappioriskiä sähköyhtiöille, joka voi johtaa sähköyhtiöiden maksuvalmiusongelmiin ja lisätä riskiä valtiontakausten realisoitumisesta maksuun. Johtuen lain velvoitteesta maksuaikojen pidennyksille ja valtion velvoitteesta myöntää valtiontakauksia sähköyhtiöille, takausten myöntämisen yhteydessä ei voida harjoittaa tavanomaista luottoriskianalyysia ja harkintaa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.