Virheen korjaus VM/2023/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaukseen (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp) liittyvien lakien voimaantuloajankohdan korjaaminen siten, että lakeja on mahdollista soveltaa suunnitellulla tavalla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tea Niiranen, p. +35 8295530319

Asia

Valtioneuvostolle esiteltiin 23.3.2023 eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp). Tasavallan Presidentti vahvisti lait 23.3.2023 ja määräsi lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025. Tarkoituksena on kuitenkin ollut, että lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Virheen korjaamiseksi valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentin 23.3.2023 tekemä päätös poistettaisiin ja että lait vahvistettaisiin tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti poistaa 23.3.2023 tekemänsä päätöksen siltä osin kuin siinä on määrätty laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 31 §:n muuttamisesta sekä laki rajat ylittäviä maksuja koskevasta maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuudesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025 ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.