Valtioneuvoston asetus UM/2023/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Ulkoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, p. +358 295 351 172

Asia

1. asetuksella saatetaan voimaan kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehty kansainvälinen yleissopimus ja laki mainitun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 2. asetuksella saatetaan voimaan rikoslain 11 luvun muuttamisesta annettu laki. 3. asetuksella lisätään rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen (627/1996) 1 §:n 1 momenttiin viittaus yleissopimuksessa tarkoitettuun tahdonvastaisen katoamisen rikokseen. Edellä mainittujen lakien ja asetusten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti kuin kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehty kansainvälinen yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan, eli 23 päivänä huhtikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta ja asetuksen rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, sekä asetuksen rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.