Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta tieturvallisuuspaketiksi

U 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Saara Louko, p. +35 8295342048

Asia

Euroopan komissio julkaisi 1.3.2023 ehdotuksen tieturvallisuuspaketiksi, joka sisältää seuraavat kolme direktiiviehdotusta: ehdotus liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista annetun direktiivin EU/2015/413 muuttamiseksi (jäljempänä CBE-direktiivi tai CBE-direktiiviehdotus) (COM(2023) 126 final), ehdotus ajokorttidirektiivin 2006/126/EY tarkistamiseksi (jäljempänä ajokorttidirektiiviehdotus) (COM(2023) 127 final) ja ehdotus uudeksi direktiiviksi unionin laajuisten ajokieltojen toimeenpanosta (COM(2023) 128 final). Tieturvallisuuspakettiin sisältyvien direktiiviehdotusten tarkoituksena on osaltaan vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia EU:n tieliikenteessä. CBE-direktiiviehdotuksessa laajennettaisiin voimassa olevan direktiivin soveltamisalaa lisäämällä siihen seitsemän uutta liikenneturvallisuuteen liittyvää liikennerikkomusta. Lisäksi CBE-direktiiviehdotus sisältää tarkennuksia jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa noudatettavista menettelyistä, keskinäisestä avunannosta ja ilmoitusmenettelystä. Ajokorttidirektiiviehdotuksella kumottaisiin voimassa oleva ajokorttidirektiivi ja päivitettäisiin ajokortteja koskevia sääntöjä. Ehdotuksessa esitetään, että ajokortti olisi jatkossa oletusarvoisesti mobiiliajokortti. Ehdotus sisältää muutoksia ajokortin vaiheittaista myöntämistä koskeviin sääntöihin. Unionin laajuisten ajokieltojen toimeenpanoa koskevassa direktiiviehdotuksessa esitetään, että unionin laajuinen ajokielto voitaisiin määrätä liikennerikoksesta myös silloin, kun rikoksen tekopaikka on muun kuin ajokortin myöntäneen jäsenvaltion alueella.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotusten arvioidaan parantavan hieman liikenneturvallisuutta, mutta vaikutusten suuruutta ei ole voitu arvioida. Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ehdotuksilla voi olla valtiontaloudellisia vaikutuksia, täytäntöönpanosta seuraavina viranomaisresurssien lisätarpeina Liikenne- ja viestintäviraston ja poliisin toiminnassa. Viranomaiskustannusten muutoksia tai mahdollisuutta hoitaa lisääntyvät viranomaistehtävät olemassa olevilla resursseilla ei ole kyetty arvioimaan. Mobiiliajokortin käyttöönotto ajokorttidirektiiviehdotuksen mukaisesti on muutos, joka voi tuoda kustannussäästöjä, mutta viiveellä. Osalla ajokorttidirektiivin ehdotuksista on puolestaan hallinnollista taakkaa lisäävä vaikutus. Ajokorttidirektiiviehdotuksen tuomia kokonaisvaikutuksia valtiontaloudelle ei ole voitu arvioida. Ajokieltodirektiiviehdotus voi lisätä valvontakustannuksia. Muista jäsenvaltioista saapuvien ilmoitusten käsittely ja ilmoitusten tekeminen Suomesta muihin jäsenvaltioihin määräaikojen puitteissa voi vaikuttaa viranomaisten resurssitarpeisiin, vaikka ehdotus kattaakin vain erikseen määritellyistä teoista määrätyt ajokiellot. Tieturvallisuuspaketin sisältämistä direktiiviehdotuksista voidaan olettaa syntyvän tietojärjestelmäkustannuksia, mutta niiden suuruutta ei ole tässä vaiheessa voitu arvioida. Ajokorttidirektiiviehdotuksessa esitetään uusille kuljettajille alkoholin nollatoleranssia kahden vuoden koeajaksi. Nollatoleranssin osalta ehdotus on arvioitu toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastaiseksi. Direktiiviehdotusten kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi muutoksia ainakin tieliikennelakiin ja ajokorttilakiin sekä mahdollisesti liikenteen palveluista annettuun lakiin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoiminnassa annettuun lakiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.