Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 208/2022 vp; EV 335/2022 vp)

HE 208/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Mira Sinkkonen, p. +35 8295047293

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää liitteinä 3.-24. olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki kotoutumisen edistämisestä
 2. Lag om främjande av integration
 3. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av socialvårdslagen
 5. Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
 7. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
 9. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 11. Laki oppivelvollisuuslain 5 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 5 § i läropliktslagen
 13. Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 15. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 38 e §:n muuttamisesta.
 16. Lag om ändring av 38 e § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 17. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 19. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
 21. Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om ordnande av arbetskraftsservice
 23. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 3 a § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.