Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aloitteesta kriittisten raaka-aineiden turvallisen, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamiseksi: (1) Komission tiedonanto kriittisten raaka-aineiden turvallisen ja kestävän saannin varmistamisesta kaksoissiirtymän tukemiseksi (2) komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta kriittisten raaka-aineiden turvatun ja kestävän tarjonnan varmistamisesta ja asetusten (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 ja (EU) 2019/1020 muuttamisesta (kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös)

U 7/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Kaivosylitarkastaja, esittelijä Riikka Aaltonen, p. +35 8295064216

Asia

Ehdotuksen ja tiedonannon yhteisenä tavoitteena on varmistaa vihreän siirtymän ja digitaalisen siirtymän (kaksoissiirtymän) tavoitteet sekä unionin kriisinkestävyys, mitkä edellyttävät merkittäviä määriä kriittisiä raaka-aineita. Ehdotuksessa asetetaan konkreettiset tavoitteet strategisten raaka-aineiden EU:n oman tuotannon määrälle EU:ssa vuonna 2030. Asetuksella säädettäisiin strategisista ja kriittisistä raaka-aineista. Ehdotuksella säännellään erityisesti kriittisten ja strategisten raaka-aineiden hankkeiden lupamenettelyistä (keskitetty asiointipiste, strategisten hankkeiden osalta myös käsittelyn määräajat). Strategiset hankkeet voisivat saada erittäin tärkeää yleistä etua koskevan aseman. Kriittisten ja strategisten raaka-aineiden saantia edistetään näitä raaka-aineita sisältävien tuotteiden keräystä ja kierrätystä edistävällä sääntelyllä. Kaivannaisjätteiden raaka-ainepotentiaali tulee selvittää ja julkistaa hyödyntämistä silmällä pitäen. Lisäksi säädettäisiin jäsenmaita ja yrityksiä koskevista erilaisista seuranta- ja raportointivelvoitteista. Ehdotus sisältää valtuutuksia, joiden nojalla komissio seuraa ja koordinoi raaka-ainemarkkinoita ja -hankintoja sekä voi tarvittaessa esittää lisätoimenpiteitä, mikäli nyt esitettävät toimet osoittautuvat riittämättömiksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

Komission tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen teollisuuden raaka-aineiden saantia. Komission ehdottamien keinojen kaltaisia toimia on Suomessa toteutettu tai käynnissä, mutta ehdotuksen toteuttaminen edellyttää säännösmuutoksia. Ehdotus toteutuessaan vauhdittaisi kriittisten ja strategisten raaka-aineiden ensiö- ja uusiohankkeiden käynnistämistä ja tuottaisi siten myönteisiä taloudellisia vaikutuksia tulo- ja yhteisöveroina. Komission ehdotuksella olisi taloudellisia vaikutuksia kansallisille viranomaisille erityisesti keskitetyn asiointipisteen johdosta. Alustavan arvion mukaan asetusehdotuksella on vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön koskien esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia ja kaavoitusta. Ehdotuksen myötä toimivaltaisille viranomaisille osoitettaisiin uusia tehtäviä, joita olisivat ainakin keskitetylle yhteysviranomaiselle osoitettu velvoite lupaprosessin kokonaisvaltaisesta koordinaatiosta. Jäsenmaille ja yrityksille kohdistuu erilaisia raportointivelvoitteita komissiolle. Velvoitteet lupamenettelyjen nopeuttamisesta voivat vaatia lisäresursseja lupamenettelyjen toimivaltaisille viranomaisille ja tuomioistuimille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.