Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen (SGEI de minimis -asetus)

U 10/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, p. +35 8295047026

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään nykyiseen asetukseen verrattuna kolmea muutosta, joista ensimmäinen on jäsenvaltion yhdelle yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoajalle kolmen vuoden aikana myöntämän vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän korottaminen 500 000 eurosta 650 000 euroon. Toinen merkittävä muutos on läpinäkyvyyttä koskevien vaatimusten tiukentaminen ottamalla käyttöön pakollinen kansallinen tai EU:n tason julkinen rekisteri. Kolmas muutos koskee asetuksen tiettyjen käsitteiden yhdenmukaistamista vähämerkityksistä tukea koskevan yleisen asetuksen (EU) No 1407/2013 kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksella korotetaan asetuksen mukaisen tuen enimmäismäärää, mutta tällä ei ole vaikutuksia kansallisiin tukimäärärahoihin tai niiden jakautumiseen. Ehdotus voisi joustavoittaa valtiontukien myöntämistä kansallisesti joissain tilanteissa. Komission ehdotuksen mukaisen kansallisen keskusrekisterin perustaminen voitaisiin toteuttaa laajentamalla olemassa olevaa yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmää (yritystukirekisteri) kaikkiin vähämerkityksellisiä (sisältäen asetukset (EU) No 1407/2013 että (EU) No 360/2012) tukia myöntäviin toimijoihin. Yritystukirekisterin laajentaminen aiheuttaisi kehittämiskustannuksia valtiolle, joka vastaa rekisteristä. Yritystukirekisterin kehittämiskustannusten ohella järjestelmän ylläpitäminen sekä neuvonta aiheuttavat kustannuksia. EU:n tason keskusrekisterin käyttäminen taas vaatisi tukia myöntäviltä viranomaisilta lisätyötä uuden järjestelmän käyttämisestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.