Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

U 9/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868

Asia

Euroopan komissio on 21.4.2023 antanut alustavan ehdotuksen asetuksen (EU) 2021/2283 muuttamisesta (WK 5210/2023 INIT). Unionin tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun niiden tuotanto unionissa ei ole riittävää. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusta sovellettaisiin 1.7.2023 alkaen. Kiireellisyyden vuoksi asia joudutaan esittelemään alustavan ehdotuksen (työasiakirjan) pohjalta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien käytettävissä. Ehdotusluonnokseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan ehdotuksella olisi negatiivinen rahoitusvaikutus unionin tuloihin. Kokonaisvaikutus EU:n talousarvion perinteisiin omiin varoihin olisi arviolta 2 004 500 euroa vuodessa. Jäsenvaltiot saavat pitää 25 prosenttia tulleista kantopalkkiona.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.