Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

U 8/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868

Asia

Euroopan komissio on 21.4.2023 antanut alustavan ehdotuksen asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (WK 5214/2023 INIT). Unionin tullisuspensiojärjestelmän tavoitteena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien unionin tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein silloin, kun tuotanto unionissa on riittämätöntä. EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusta sovellettaisiin 1.7.2023 alkaen. Kiireellisyyden takia asia joudutaan esittelemään alustavan ehdotuksen (työasiakirjan) pohjalta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksen liitteessä luetellut tullien suspensiot olisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuojien hyödynnettävissä. Asetusehdotukseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia unionin omiin varoihin. Ehdotetuista muutoksista aiheutuvan tulonmenetyksen arvioidaan olevan noin 14 040 011 euroa vuodessa. Jäsenvaltiot saavat pitää 25 prosenttia tulleista kantopalkkiona.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.