Valtioneuvoston asetus YM/2023/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Jussi Kauppila, p. 029 5250085

Asia

Nykyisen valtioneuvoston asetuksen liite 1, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, korvataan muutetun romuajoneuvodirektiivin mukaisella vastaavalla uudella liitteellä. Muutokset koskevat lyijyn käyttöä koskevia poikkeuksia työstettäväksi tarkoitetuissa alumiiniseoksissa, kupariseoksissa ja tietyissä akuissa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Vaikutukset

Muutoksen seurauksena lyijyn käyttöä tullaan rajoittamaan sellaisissa ajoneuvojen osien sovellutuksissa, joissa lyijyn käytölle on olemassa korvaavia haitattomampia aineita. Lyijyn käyttöä koskevia poikkeuksia jatketaan sellaisten sovellutusten osalta, joissa lyijyn käytölle ei vielä ole olemassa korvaavia aineita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.