Valtioneuvoston asetus MMM/2023/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annettua valtioneuvoston asetusta (79/2022) ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla tarkennettaisiin vuodelta 2022 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä peltokasvipalkkion yksikkökohtaista määrää toisessa maksuerässä vuoden 2022 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Lisäksi tarkennettaisiin uuhi- ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion eläinkohtaisia määriä. Palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2023. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.5.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkiot, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio sekä peltokasvipalkkio maksetaan vuoden 2023 valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki). Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 520,600 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2022 maksettavia palkkioita varten yhteensä noin 52,8 miljoonaa euroa, josta nautapalkkion osuus on enintään noin 30,0 miljoonaa euroa, lypsylehmäpalkkion osuus enintään noin 19,1 miljoonaa euroa, uuhi- ja kuttupalkkioiden osuus enintään noin 1,7 miljoonaa euroa, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion osuus enintään noin 1,1 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkion osuus enintään noin 0,9 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikköä kohden maksettavaa palkkion määrää muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että palkkioihin käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.