Valtioneuvoston asetus MMM/2023/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla tarkennettaisiin vuodelta 2022 maksettavan perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää toisessa maksuerässä. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennettaisiin vuoden 2022 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tuen maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulisi käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Vuodelta 2022 maksettavaa perustukea korotettaisiin 4 sentillä hehtaarilta tukialueella AB. Tukialueella C perustukea alennettaisiin 3 sentillä hehtaarilta. Vuodelta 2022 maksettavaa viherryttämistukea korotettaisiin 2 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Tukialueella AB viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää ei muutettaisi. Nuoren viljelijän tukea korotettaisiin 1,80 eurolla hehtaarilta. Asetusmuutoksella tarkennettaisiin myös perustuen ja viherryttämistuen alueellisia enimmäismääriä. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta on tarkoitus maksaa vuodelta 2022 maksettavassa toisessa maksuerässä kesäkuussa 2023 loput noin 5 prosenttia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.5.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2023 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 520,600 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2022 maksettavaa perustukea varten enintään noin 12,5 miljoonaa euroa, vuodelta 2022 maksettavaa viherryttämistukea varten enintään noin 7,8 miljoonaa euroa ja vuodelta 2022 maksettavaa nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 0,6 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 20,8 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikkötukitasoja muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Jos asetusehdotuksen mukaisia muutoksia tukitasoihin ei tehtäisi, perustuen enimmäismäärä alittuisi tukialueella AB noin 39 000 eurolla ja ylittyisi tukialueella C noin 39 000 eurolla. Viherryttämistuen enimmäismäärä puolestaan alittuisi tukialueella C noin 24 000 eurolla. Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 220 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.