Valtioneuvoston asetus SM/2023/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 029 5488573

Asia

Asetukseen esitettävillä arvontamenettelyä koskevilla muutoksilla mahdollistettaisiin osaltaan Veikkaus Oy:lle uusi tapa toimeenpanna yhtiön kansainvälisessä yhteistyössä kehitettyjä sähköisesti toimeenpantavia rahapika-arpoja. Lisäksi asetukseen esitetään tehtäväksi arpajaislain muuttamisesta johtuvia teknisluonteisia muutoksia sekä muutoksia, jotka johtuvat asetuksen soveltamisessa havaituista rahapelien toimeenpanoon ja sen valvontaan liittyvistä käytännön tarpeista.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Jatkossa Veikkaus Oy:n olisi mahdollista saada toimeenpantaviksi uusia kansainvälisessä yhteistyössä kehitettyjä sähköisesti toimeenpantavia rahapika-arpoja ilman, että niitä tulisi erikseen kehittää Veikkaus Oy:ssä sen omana tuotantona ja joiden osalta yhtiö vastaa kokonaisuudessaan niiden kehityskustannuksista. Veikkaus Oy on arvioinut, että tämän seurauksena yhtiölle tulisi kustannussäästöjä. Asetusmuutos parantaisi Poliisihallituksen kykyä valvoa Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanoa ja vahvistaisi yksinoikeusjärjestelmän kykyä ohjata kysyntää arpajaislailla säänneltyyn rahapelitarjontaan osana Veikkaus Oy:n rahapelitarjonnan kehittämistä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.