Hallituksen esitys TEM/2023/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvaa, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä palkkaturvaa koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 11/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +35 8295049084

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työvoimapalveluiden järjestämisestä annettua lakia, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia, palkkaturvalain muuttamisesta annettua lakia, merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta annettua lakia ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia. Esitettyjen muutosten tavoitteena on selkeyttää ja tarkentaa työttömyysturvaa, julkisia työvoimapalveluita ja palkkaturvaa koskevaa lainsäädäntöä sekä korjata lainsäädännössä havaittuja virheitä ja puutteita. Muutokset liittyvät pätevään syyhyn jättää toteuttamatta työllistymissuunnitelmaa, työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaan työttömyysetuuteen, työttömän määritelmään, työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättämiseen, työvoimakoulutusta koskevassa säännöksessä säädettyyn pykäläviittaukseen, työttömyysetuudella tuettua opiskelua koskevien tietojen toimittamiseen työ- ja elinkeinotoimistolle, viranomaisen tiedonsaantioikeuteen, asiakastietojen käsittelyyn työ- ja elinkeinotoimistossa ja työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa, toimivaltaan antaa vuorottelukorvausta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja sekä eräiden palkkaturvaan liittyvien tehtävien hoitamiseen Ahvenanmaan maakunnassa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia muutettaisiin lisäksi siten, että työ- ja elinkeinotoimistolla olisi nykyistä laajempi toimivalta antaa tarvittaessa työvoimapoliittisia lausuntoja kunnan asiakkaana olevan työnhakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta. Tällä muutoksella pyritään sujuvoittamaan ja nopeuttamaan työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelemistä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2023. Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin ehdotetut muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työttömyysturvaa, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä palkkaturvaa koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutuksia julkiseen talouteen. Esityksellä on tarkoitus tarkentaa lainsäädäntöä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.