Hallituksen esitys TEM/2023/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 20/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. +358 295 047 139

Asia

Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi. Vaikka direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, ehdotetaan direktiivin velvoitteita noudatettaviksi myös vastaavanlaisissa osuuskunnissa. Lisäksi direktiivissä tarkoitettu digitaalisuusvaatimus toimintakertomukseen sisällytettävälle kestävyysraportille ehdotetaan ulotettavaksi myös tilinpäätökseen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Uusi kestävyysraportointi on omiaan: - vahvistamaan pääomavirtojen suuntautumista sellaisille yrityksille, jotka ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan; - edesauttamaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita seuraamaan vastuullisuuden toteutumista; - lisäämään yritysten tietoisuutta kestävyysseikkojen vaikutussuhteista; ja - edistämään menettelyitä, joilla yritykset käsittelevät vastuullisuuskysymyksiä ja hallitsevat niihin liittyviä riskejä myös alihankinta- ja muissa ketjurakenteissa. Raportointivelvollisille yrityksille tulee syntymään uusia hallintokustannuksia, jotka riippuvat asianomaisen yrityksen ominaisuuksista, kuten koosta sekä liiketoiminta-alueista ja niiden mahdollisesta monilukuisuudesta. Selvää kuitenkin on, että uusien vaatimusten mukaisten menettelytapojen käyttöönotto tulee olemaan merkittävä ponnistus kussakin yrityksessä. Lisäksi raportointivelvolliset tarvitsevat tietoja myös mahdollisilta alihankkijoiltaan, joille kohdentuu tästä kustannusrasitetta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.