Hankintapäätös PLM/2024/53

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Puolustusministeriö

Maaliikenne- ja aluspolttoaineiden hankinnat Hansel Oy:n puitejärjestelyn Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille 2024–2026 perusteella

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Iikka Marttila, p. +358 295 140 038

Asia

Hankinnan kohteena on polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille. Puitejärjestelyllä asiakkaat voivat tilata polttonesteitä omiin polttonestesäiliöihin valtakunnallisesti. Hankinnan kohteena olevat tuotteet ovat:

• Kevyt polttoöljy

• Moottoripolttoöljy

• Dieselöljy

• Bensiini (95E10 ja 98E5)

• Uusiutuvat polttoaineet

Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen.

Osa-alue 1: Polttoaineiden säiliötoimitukset tilauksesta

Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille 2024–2026 (2028) osa-alue 1 koskee polttonestesäiliöiden täyttöä kilpailutuksen kohteena olevilla tuotteilla koko Suomen alueella. Asiakkaat tekevät polttoaineiden säiliötoimitushankinnat ensisijaisesti Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille 2024–2026 (2028) osa-alueen 1 Toimittajalta. Osa-alueeseen on valittu yksi toimittaja: Neste Markkinointi Oy.

Maaliikenteen polttoaineet hankitaan ensisijaisesti osa-alueen 1 kautta, enintään 20 M€/vuosi, alv 0 % arvosta.

Osa-alue 2: Polttoaineiden säiliötoimitukset erilliskilpailutuksella

Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille 2024–2026 (2028) osa-alue 2 koskee polttoaineiden erillishankintaa silloin, kun osa-alueen 1 Toimittaja ei kykene toimittamaan Asiakkaan tarvitsemaa polttoainetta tai polttoainetta hankitaan yli osa-alueessa 1 kuvattujen määrien. Osa-alue 2 koskee myös erilliskilpailutettavaa aluspolttoaineen hankintaa, polttoaineiden varastointia sekä muita osa-alueeseen 2 kuuluvia Toimittajaa koskevia pakollisia vaatimuksia. Osa-alueeseen on valittu kolme toimittajaa: Lämpöpuisto Oy, Neste Markkinointi Oy ja ST1 Oy.

Alusliikenteen erikoisvalmisteiset polttoaineet sekä maaliikennepolttoaineiden erillishankinnat ja varastointipalvelu kilpailutetaan erikseen puitejärjestelyn osa-alueen 2 sisäisellä kilpailutuksella. Sisäisten kilpailutusten arvon arvioidaan olevan enintään 9,5 M€/vuosi, alv 0 %.

Osa-alue 3: Polttonesteiden säiliötoimitukset harjoitustoimintaan valmiuden ylläpitämiseksi

Polttonesteiden säiliötoimitukset turvallisuusviranomaisille 2024–2026 (2028) osa-alue 3 koskee polttoaineiden erillishankintaa niissä tilanteissa, kun polttoainetta on tarve hankkia muilta kuin osa-alueen 1 Toimittajalta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi polttoainetoimitukset, jotka liittyvät sellaiseen harjoitustoimintaan, jolla halutaan ylläpitää kaikkien Suomessa toimivien polttoainetoimittajien valmiutta toimittaa polttoaineita Asiakkaille. Osa-alueeseen on valittu yksi toimittaja: Lämpöpuisto Oy.

Osa-alueen 3 kautta arvioidaan hankittavan polttoaineita enintään 0,5 M€/vuosi, alv 0 % arvosta.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.