Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2024/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi harjoittelijoiden työehtojen parantamisesta ja täytäntöönpanemisesta sekä harjoitteluksi naamioitujen varsinaisten työsuhteiden torjumisesta (harjoitteludirektiivi)

U 31/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, p. +358 295 048 952

Asia

Direktiiviehdotuksella parannettaisiin työsuhteisten harjoittelijoiden työehtoja ja torjuttaisiin harjoitteluksi naamioituja varsinaisia työsuhteita. Ehdotuksen mukaisella syrjimättömyysperiaatteella varmistettaisiin, että harjoittelijoita ei kohdeltaisi työehtojen, mukaan lukien palkka, osalta epäedullisemmin kuin vastaavia varsinaisia työntekijöitä samassa toimipaikassa, ellei erilainen kohtelu olisi perusteltua objektiivisista syistä. Ehdotus sisältää useita säännöksiä, jotka auttaisivat työntekijöitä puolustamaan oikeuksiaan.

Harjoittelun väärinkäytön ehkäisemiseksi viranomaisten tulisi valvoa harjoittelun käyttöä tehokkaasti. Naamioitujen työsuhteiden torjumiseksi viranomaisten tulisi osana valvonta- ja tarkastusmenettelyjä tehdä kokonaisarviointi, jossa arvioitaisiin muun muassa harjoittelun kestoa, merkityksellisen oppimis- ja koulutussisällön laajuutta sekä tehtävien ja vastuiden tasoa. Arvioinnin helpottamiseksi harjoittelun kestolle tulisi asettaa enimmäisraja, josta voitaisiin kuitenkin poiketa objektiivisista syistä. Työantajien olisi muun muassa toimitettava viranomaisille tietoja harjoitteluista pyydettäessä ja sisällytettävä harjoittelupaikkailmoituksiin tietoja muun muassa työehdoista, myös palkasta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.