Valtioneuvoston päätös SM/2023/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2023 15.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa, p. +358 295 421 101

Asia

Valtioneuvosto teki 16.11.2023 päätöksen rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 18.11.2023–18.2.2024 (SM/2023/4). Päätöksen mukaisesti 18.11.2023 alkaen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla keskitettiin Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Valtioneuvosto muutti päätöstä 22.11.2023 tekemällään päätöksellä (SM/2023/9) 24.11.2023 alkaen niin, että Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin myös Kuusamon, Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitettiin Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Samalla päätöksen voimassaoloaikaa lyhennettiin 23.12.2023 saakka.

Sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on jatkanut kasvuaan ja siirtynyt avoinna olevalle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että vieraan valtion viranomaisilla ja muilla toimijoilla on osuus rajan ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa. Ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Ilmiö ja uhka sen edelleen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa ja muualla Schengen-alueella. Voimassa olevan päätöksen mukaiset toimenpiteet eivät ole pysäyttäneet ilmiötä tavoitellulla tavalla, eivätkä ne turvaa maahantulomenettelyn asianmukaisuutta.

Edellä todetun vuoksi on välttämätöntä tehdä uusi valtioneuvoston päätös, jonka myötä Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljetaan lyhytaikaisesti myös Raja-Joosepin rajanylityspaikka ja Suomen ulkorajoilla kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Päätöksen sisältö on seuraava:

- Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ulkorajoilla on keskitetty rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 ja 8 §:ssä säädetyille lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.

Päätöksellä kumotaan 22.11.2023 tehty valtioneuvoston päätös (SM/2023/9) 30.11.2023 alkaen.

Päätös on voimassa 13.12.2023 saakka.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 30.11.–13.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.