Valtioneuvoston päätös VM/2023/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minnamaria Korhonen, p. +358 295 530 586

Asia

Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän vuoden 2024 lainanottovaltuuksista 1.6.2023. Päätöksen mukaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta.

Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin.

Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on hakenut lainanottovaltuuden muuttamista 19.6.2023.

Valtiovarainministeriö on asettanut 11.8.2023 valtioneuvoston päätöksen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon kuuluivat valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustui Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Lainanottovaltuuden määräksi esitetään 82 407 000 euroa. Lainanottovaltuuden muuttamiselle esitetään ehtoja, jotka liittyvät investointien välttämättömyyteen sekä päivitetyn uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelman toimittamiseen valtiovarainministeriölle.

Lainanottovaltuuden ja asetettavien ehtojen tarkoituksena on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi varmistaa, että muutetun lainanottovaltuuden mukaisesti pitkäaikaisella lainalla rahoitettavat ja toteutettavat investoinnit ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä ja että hyvinvointialueen lainanhoitokyky ei vaarannu.

Esitys

Valtioneuvosto päättää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

(RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.