Hallituksen esitys VM/2024/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta

HE 107/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, p. +358 295 530 041

Asia

Ehdotetut muutokset koskevat eräitä Tullin käyttämiä salaisia tiedonhankintakeinoja ja niiden käytön edellytyksiä ja niiden taustalla on pakkokeinolakiin, poliisilakiin ja rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin hiljattain tehdyt muutokset. Vastaavat muutokset on tarpeen tehdä soveltuvin osin myös Tullin rikostorjuntalakiin.

Esityksen mukaan salaisena tiedonhankintakeinona toteutettavan televalvonnan lupaa ei enää jatkossa haettaisi tuomioistuimelta jokaiseen luvan hakemisen hetkellä tiedossa olevaan henkilön käyttämään teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen erikseen, vaan televalvontalupa kohdistuisi tunnettuun henkilöön ja pidättämiseen oikeutettu tullimies päättäisi mihin teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen televalvontaa kohdistetaan. Tullille lisättäisiin oikeus peiteltyyn tiedonhankintaan tietoverkossa ennalta estettäessä sen tutkittavaksi kuuluvaa rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Tulli voisi käyttää ylimääräistä tietoa nykyisestä poiketen myös selvitettäessä tullirikoksena pidettävää huumausainerikosta.

Lisäksi täsmennettäisiin eräitä säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet epäselviksi tai tulkinnanvaraisiksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian vuoden 2024 alussa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.