Hallituksen esitys OM/2024/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

HE 105/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. +358 295 150 054

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia ja eräitä muita lakeja.

Esityksen tarkoituksena on täydentää unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Muutokset tehtäisiin komission Suomelle 1.6.2023 antaman perustellun lausunnon johdosta, jonka mukaan Suomen lainsäädäntö ei ole kaikilta osin riittävä.

Esityksen mukaan Euroopan unionin varojen väärinkäyttö säädettäisiin rangaistavaksi erillisellä rangaistussäännöksellä ja tämän rikoksen yritys säädettäisiin nimenomaisesti rangaistavaksi. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta sovellettaisiin lahjuksen ottamista, lahjuksen ottamista kansanedustajana ja Euroopan unionin varojen väärinkäyttöä koskeviin rikoksiin, kun rikos vahingoittaa tai todennäköisesti vahingoittaa unionin taloudellista etua.

Pakkokeinolakiin, poliisilakiin ja rikosrekisterilakiin tehtäisiin tarvittavat muutokset, jotka johtuvat ehdotetuista rangaistussäännösten muutoksista.

Lisäksi korjattaisiin eräitä lainsäädäntöön jääneitä virheitä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.